UFW Kardo


Displaying 1–20 of 326 1 2 3 16 17
Photo First name Last name DISCLIPLINE DEGREE KA CITY COUNTRY 
Ibtissem Aabidi Ibtissem Aabidi Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Marwa Gharbi Marwa Gharbi Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Ali Bssa Med Ali Bssa Med Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Khawla ben Mekki Khawla ben Mekki Kardo Advanced 1 Tunis Tunisia
Fathyia Chermat Fathyia Chermat Kardo Basic 2 Tunis Tunisia
SAMEH GHIRYIANI Majed Ayari Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
SALMA ZITOUNI Ferchichi Awatef Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Emna Soltani Emna Soltani Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Shaima Sakouhi Shaima Sakouhi Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Mariem Rkaya Mariem Rkaya Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Roajaa Nasri Raoaa Nasri Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Oussema Guenich Oussema Guenich Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Nfissi Hadhemi Nfissi Hadhemi Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Najoui Mejri Najoui Mejri Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Mootez Hamdi Mootez Hamdi Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Chayma Bejaoui Chayma Bejaoui Kardo Advanced 1 Tunis Tunisia
Manel Mhashbi Manel Mhashbi Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Hend ben Khalifa Hend ben Khalifa Kardo Basic 2 Tunis Tunisia
Imen Manai Imen Manai Kardo Basic 2 Tunis Tunisia
Ines Ben Abdalah Ines Ben Abdalah Kardo Basic 1 Tunis Tunisia
Displaying 1–20 of 326 1 2 3 16 17